ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅಥವಾ ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸಂಪಾದಕರು- ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತೊಡಿಕಾನ
ಚರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ – +91 9481750085

ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ
ಕೃಷಿಬಿಂಬ ಪತ್ರಿಕೆ,
ಸುಧೀಂದ್ರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್,
ಅನಂತಶಯನ, ಕಾರ್ಕಳ
ಕರ್ನಾಟಕ-574104